BILAGA 1 – ALLMÄNNA VILLKOR 

 1. Avtalets sammansättning och inbördes ordning 

1.1 Dessa allmänna villkor utgör tillsammans med projektvillkoren och eventuella övriga bilagor till projektvillkoren det avtal mellan Chimney och Kunden (bägge definieras i projektvillkoren) som reglerar Kundens beställning av och Chimneys utförande av de tjänster och leverans av det material som framgår av projektvillkoren (”Avtalet”). 

1.2 För det fall innehållet i dessa allmänna villkor inte överensstämmer med innehåll i projektvillkoren ska innehållet i projektvillkoren ha företräde. Avvikelser från dessa allmänna villkor kan således överenskommas i projektvillkoren. Chimney och Kunden benämns nedan även enskilt som ”Part/-en” och gemensamt som ”Parterna”. 

 1. Uppdraget m.m. 

2.1 Chimney ska utföra de tjänster och leverera det eventuella material som framgår av projektvillkoren och eventuella övriga bilagor som omfattas av detta Avtal såsom uppdragsspecifikation eller annan projektdokumentation vid den eller de tidpunkter som anges i projektvillkoren eller bilagor (”Uppdraget”). 

2.2 Branschexklusivitet gäller inte för Uppdraget, vilket innebär att Chimney inte är förhindrade att ta uppdrag för konkurrent eller på annat vis arbeta med konkurrerande produkter och tjänster (om inte annat anges i projektvillkoren). 

2.3 Chimney har rätt att för Uppdragets utförande anlita frilansare/uppdragstagare eller underleverantörer men ansvarar alltjämt fullt ut mot Kunden för Uppdragets utförande enligt detta Avtal. 

 1. Kundens åtaganden kring Uppdraget 

3.1 Det åligger Kunden att successivt och i god tid, eller i enlighet med överenskommen tidplan, tillhandahålla eventuell för Uppdraget nödvändig information och material samt lämna eventuella godkännanden för att Uppdraget ska kunna utföras på bästa möjliga sätt och i enlighet med detta Avtal. Av dessa skäl, och för att Chimney ska behålla sitt goda renommé, åtar sig Kunden även att tillse att den information som Kunden lämnar till Chimney är korrekt. 

3.2 Försenad leverans av Chimney som orsakas av att Kunden inte följt punkten 3.1 ovan eller som på annat sätt orsakats av Kunden ska inte utgöra avtalsbrott från Chimneys sida. 

 1. Rättigheter 

4.1 Kunden ger härmed Chimney rätt att under avtalstiden, endast i syfte att utföra Uppdraget, nyttja det material som Kunden eventuellt tillhandahåller för Uppdraget (såsom texter, bilder eller logotyper som tillhandahålls för inkludering i kampanjmaterial eller fotograferat eller filmat material som tillhandahålls Chimney för retuschering, klippning m.m.) (”Kundmaterialet”). 

4.2 Under förutsättning att full ersättning erlagts förvärvar Kunden, med beaktande av punkten 4.3, i förhållande till Chimney samtliga immateriella rättigheter till det levererade resultatet av Uppdraget (”Uppdragsresultatet”). Överlåtelse av rättigheter till Uppdragsresultatet enligt denna punkt (samt upplåtelse till rättigheter till Uppdragsresultatet enligt punkten 4.4) omfattar för undvikande av tvivel inte Kundmaterialet. Kundens rättighetsförvärv enligt denna punkt innebär att Kunden, i förhållande till Chimney, har rätt att framställa exemplar av Uppdragsresultatet samt göra Uppdragsresultatet tillgängligt för allmänheten i alla territorier, genom alla nu eller i framtiden existerande medier och metoder under hela den immateriella skyddstiden (inklusive eventuella förlängningar). 

4.3 Om Uppdraget enbart inkluderar postproduktionsarbete har Kunden rätt att fritt bearbeta Uppdragsresultatet. För samtliga övriga Uppdrag (inklusive Uppdrag som innefattar ett flertal tjänster vari postproduktionsarbete ingår) gäller följande: Kunden har rätt att bearbeta Uppdragsresultatet genom att klippa om, redigera eller på annat sätt framställa alternativa versioner av Uppdragsresultatet under förutsättning att Kunden har inhämtat eventuella nödvändiga tillstånd från externa rättighetshavare, samt att sådan bearbetning alltid sker med beaktande av berörda upphovsmäns ideella rätt. Detta innebär för undvikande av tvivel att Kunden inte har rätt att använda hela eller delar av Uppdragsresultatet i annan produktion/nytt kampanjmaterial som inte kan anses vara en ny version av Uppdragsresultatet (såsom material med i huvudsak annat manus/budskap) eller att i övrigt separat använda element ur Uppdragsresultatet såsom fotografier/stillbilder, illustrationer eller musik. 

4.4 Kundens rättighetsförvärv enligt punkten 4.2 ovan inkluderar inte rättigheter tillhörande s.k. externa rättighetshavare (om sådana förekommer) till Uppdragsresultatet, såsom skådespelare, speaker, skivbolag/musikförlag, bildbyråer, rättighetshavare till arkivmaterial, rekvisita m.m. I förhållande till dessa rättighetshavare förvärvar Kunden med reservation för punkten 6 nedan den förfoganderätt som framgår av projektvillkoren. 

4.5 Kunden har rätt att upplåta eller överlåta vidare rättigheterna enligt detta avtal till tredje man, varvid Kundens ansvar och skyldigheter gentemot Chimney enligt detta avtal dock kvarstår. 

4.5 Chimney har, efter det att Kunden har offentliggjort Uppdragsresultatet (t.ex. genom offentliggörande av produktion/kampanj i vilket Uppdragsresultatet ingår,) oaktat Kundens rättighetsförvärv under punkten 4.2 ovan rätt att inkludera Uppdragsresultatet i marknadsföring för sin verksamhet samt att nyttja Kundens firmanamn/logotyp i sin marknadsföring genom att referera till att Chimney anlitats av Kunden. Chimney har rätt att ge motsvarande rätt avseende Uppdragsresultatet till frilansare/underleverantörer som anlitats av Chimney för Uppdragets utförande. 

 1. Äganderätt till fysiskt material och arkivering 

Kunden förvärvar, under förutsättning att full ersättning erlagts, den fysiska äganderätten till allt material som Chimney levererar inom ramen för Uppdraget. Efter genomförd leverans övergår allt arkivering ansvar till Kunden. 

 1. Rättighetsklarering och ansvar för Uppdragsresultatets innehåll 

6.1 Chimney ska från egen personal (vilket för undvikande av tvivel inkluderar inte endast anställd personal utan även uppdragstagare som kontrakteras av Chimney som en del av Chimneys personal för utförande av Uppdraget) inhämta samtliga nödvändiga tillstånd/klarera samtliga nödvändiga rättigheter som krävs för rättighetsöverlåtelsen enligt punkten 4.2. 

6.2 Chimney ska från externa rättighetshavare inhämta samtliga nödvändiga tillstånd/klarera samtliga nödvändiga rättigheter som krävs för att Kunden ska kunna nyttja Uppdragsresultatet med den förfoganderätt som framgår av punkten 4.4 och projektvillkoren. Produktionsbolagets klareringsansvar avser sådant innehåll/sådana medverkande som framgår av uppdragsbeskrivning, brief, manus eller annan projektdokumentation som inkluderats i detta Avtal eller i övrigt innan Avtalets ingående har anvisats av Kunden för inkludering i Uppdragsresultatet och vars klareringskostnad (ersättning till rättighetshavare för nyttjandet samt till Chimney för klareringsarbetet) därmed har tagits in i budget. 

6.3 Avseende annat innehåll i Uppdragsresultatet än vad som framgår av punkten 6.2 ovan åligger det Chimney att upplysa Kunden härom varpå Kunden ska meddela om i) Kunden ska ansvara för att inhämta (och bekosta) nödvändigt tillstånd eller (ii) om Chimney ska inhämta sådant tillstånd (varvid Kunden ska bekosta ersättning till rättighetshavare samt erlägga marknadsmässig ersättning för Chimneys klareringsarbete). 

6.4 Oavsett vad som angivits ovan ansvarar Kunden alltid Parterna emellan för tillstånd från och ersättning till berörda rättighetsorganisationer såsom STIM för tillgängliggörande av Uppdragsresultatet. Kunden ansvarar även alltid Parterna emellan för att tillstånd inhämtats avseende Kunds/slutkunds varumärken, firmanamn och eventuella andra kännetecken för Kund/slutkund eller annat Kundmaterial som anvisats eller tillhandahållits för inkludering i material som Chimney producerar som ett led i Uppdraget. 

6.5 Kunden ansvarar för att innehållet i Kundmaterialet, Uppdragsmaterialet och den produktion/kampanj där dessa ingår inte strider mot lagar och förordningar, etiska regler eller branschpraxis som gäller inom det territorium där Kunden tillgängliggör dem. 

 1. Ersättning, betalningsvillkor m.m. 

7.1 Kunden ska för utförandet av Uppdraget och upplåtelse/överlåtelse av rättigheter i enlighet med detta Avtal erlägga den ersättning till Chimney som framgår av projektvillkoren. Ersättningen består av arvode till Chimney för utförandet av Uppdraget och för överlåtelse av Chimneys rättigheter, samt av budgeterade kostnader enligt godkänd budget. Moms och eventuell reklamskatt eller andra skatter är ej inkluderat i ersättningen. 

7.2 Ersättningen är baserad på de förutsättningar, riktlinjer och leveranskrav för Uppdraget som angivits av Kunden och som framgår av detta Avtal. Förändringar av Uppdraget och/eller utökad beställning kräver separat överenskommelse och tilläggsfaktureras enligt sådan. 

7.3 Ersättningen enligt punkten 7.1 omfattar inte extra kostnader orsakade av att Kunden inte följer överenskomna tidsplaner eller levererar otillräckligt underlag, dvs att Kunden inte agerar i enlighet med punkten 3, eller av begärda ändringar i tidigare godkänt material – sådana kostnader tilläggsfaktureras. 

7.4 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta om 2 % per månad. 

7.5 Ersättning erläggs i enlighet med den betalningsplan som finns i projektvillkoren, eller i enlighet med vad som överenskoms mellan Parterna. Inköp av media och liknande inköp faktureras Kunden i förskott. 

 1. Fel, reklamation och ändringar 

8.1 Chimney ansvarar för att granska korrektur, original mm för att undvika felaktigheter samt att icke beordra slutlig tryckning eller motsvarande produktionsstadium för användning i medier av typ TV, film, video förrän Kunden lämnat slutligt godkännande till Chimney. 

8.2 Fel i tjänst eller levererat material föreligger om tjänsten/materialet inte överensstämmer med Avtalet, dvs. projektvillkoren och eventuella bilagor eller med i efterhand skriftligen överenskomna ändringar och detta har orsakats av Chimney. Det åligger dock Kunden att i förekommande fall godkänna korrektur, original etc. som Chimney tillställer Kunden och Kunden ansvarar för felaktigheter i stavning, faktiskt innehåll och övriga fel som Kunden vid sådan granskning borde ha upptäckt. 

8.3 Om material skriftligen har godkänts av Kunden vid/efter leverans, alternativt om Kunden inte framställer invändningar mot levererat material inom sju (7) arbetsdagar från mottagen leverans eller om materialet offentliggörs för allmänheten ska materialet alltid anses ha godkänts av Kunden varvid Kunden förlorar rätten att göra anspråk på grund av fel i materialet. 

8.4 För produktion av reklamfilm ska istället för punkten 8.3 särskilt gälla att: 

(i) om Kunden inte framställer några invändningar vid s.k. on-line presentation, (ii) om Kunden inte framställer några invändningar om filmens tekniska beskaffenhet inom en period om sju (7) arbetsdagar från dess att Kunden mottagit en kopia på master, eller (iii) om reklamfilmen visas, ska reklamfilmen alltid anses ha godkänts av Kunden, innebärande att Kunden förlorar rätten att göra gällande anspråk på grund av fel. Anspråk på grund av fel vad gäller klippning kan inte framföras efter det att Kunden godkänt s.k. offline- version. 

8.5 Om reklamation har skett inom i punkten 8.3 eller 8.4 föreskriven tid ska Chimney utan oskäligt dröjsmål och utan ytterligare kostnad vidta de åtgärder som rimligen kan vidtas för att rätta till påtalade felaktigheter som Chimney ansvarar för. Om Chimney inte har avhjälpt det påtalade felet med den skyndsamhet som omständigheterna kräver får Kunden skriftligen ge Chimney en slutlig och skälig frist för avhjälpande. Är felet inte avhjälpt när fristen gått ut eller om avhjälpande inte är möjligt har Kunden rätt till prisavdrag, och om felet är väsentligt har Kunden rätt att häva avtalet i enlighet med punkten 9.2 (i). 

8.6 För postproduktionstjänster ingår i ersättningen enligt punkten 7.1 att Kunden fritt kan begära ändringar oaktat innehållet ovan i denna punkt 8, i enlighet med vad som anges i projektvillkoren eller bilagor kring inkluderade korr-vändor/korr-timmar. 

 1. Avtalstid, upphörande och skadeståndsansvar 

9.1 Detta Avtal gäller från dagen för dess undertecknande tills Uppdraget är slutfört och godkänt (avtalstiden), om avtalet inte upphör i förtid enligt punkten 9.2. 

9.2 Part äger rätt att häva Avtalet om 

(i) den andra Parten väsentligt bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet och inte vidtar rättelse (om rättelse är möjlig) inom sju (7) arbetsdagar efter att ha mottagit skriftlig anmodan därom, eller 

(ii) den andra Parten inleder företagsrekonstruktion, försätts i konkurs, träder i likvidation eller av annan anledning kan antas ha kommit på obestånd. 

9.3 Part som bryter mot detta Avtal ska ersätta den andra Parten för alla direkta skador som uppkommer genom avtalsbrottet. Chimneys skadeståndsansvar är dock begränsat till högst ett belopp motsvarande den del av ersättningen enligt punkten 7.1 som utgör arvode till Chimney för Uppdragets utförande och rättigheter därtill. Kundens krav på skadestånd ska i förkommande fall, för att medföra en rätt till ersättning, framföras skriftligen senast tre (3) månader efter det att en dom vunnit laga kraft eller förlikning träffats med tredje man. 

9.4 Om Kunden avbeställer Uppdraget, annat än genom hävning enligt punkten 9.2, inklusive om Kunden vill skjuta upp Uppdraget, ska, oaktat punkten 9.3, full ersättning enligt punkten 7 utgå d.v.s. fullt arvode till Chimney samt ersättning för övriga budgeterade kostnader, minskat endast med eventuella kostnader som Chimney har möjlighet att komma ur (dvs som är avbokningsbara eller som Chimney inte har ingått bindande avtal avseende). Chimney ska i rimlig omfattning verka för att begränsa Kundens skada vid avbrutet eller uppskjutet Uppdrag. 

 1. Force majeure 

Om Parts fullgörande av sina åtaganden enligt detta Avtal väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständigheter utom Parts kontroll och som den avtalsbrytande Parten inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden för Avtalets ingående och vars följder den avtalsbrytande Parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit., ska detta utgöra befrielsegrund från ansvar för avtalsbrott. 

 1. Sekretess 

11.1 Parterna ska iaktta sekretess avseende innehållet i detta Avtal samt avseende alla såväl skriftliga som muntliga upplysningar om den andra Partens affärsverksamhet (inklusive information om Parts kunder) som Part erhåller med anledning av detta Avtal, och som den Part som lämnat informationen rimligen vill hålla hemlig. Part åtar sig således att inte yppa sådan information för tredje man. Vad gäller innehåll i produktion/kampanj gäller sekretessåtagandet fram till dess att den offentliggjorts för allmänheten. 

11.2 Oaktat punkten 11.1 ovan ska Kunden ha rätt att tillhandahålla kopia på Avtalet för eventuell slutkund (såsom beställare av reklammaterial eller film/TV-program) samt eventuella distributörer och finansiärer av innehåll/produktion där Uppdragsresultatet ingår och Chimney ska ha rätt att i eget försäljnings-, och PR-arbete informera om att man har fått Uppdraget. 

11.3 Denna punkt 11 gäller även efter avtalstidens upphörande. 

 1. Försäkringar 

12.1 Kunden ska för sin verksamhet teckna och vidhålla nödvändiga och sedvanliga försäkringar, såsom företagsförsäkring med ansvarsförsäkring. 

12.2 Chimney ska för sin verksamhet och för Uppdragets utförande teckna och vidmakthålla erforderliga försäkringar, såsom produktionsförsäkring. 12.3 Eventuell väderförsäkring vid filminspelning tecknas av Kunden. Kunden är ekonomiskt ansvarig i förhållande till Chimney för Chimneys egna och externa kostnader hänförliga till tiden före det att inspelning måste uppskjutas eller ställas in på grund av för inspelningen olämpligt väder. Beslut om uppskjutande/inställande av nämnda skäl ska tas i samråd mellan Parterna. 

 1. Övrigt 

13.1 Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av de frågor avtalet berör, och ersätter samtliga muntliga eller skriftliga avtal, åtaganden eller utfästelser kring det som Avtalet berör, som föregått Avtalet. 13.2 Ändringar och tillägg till detta avtal ska göras skriftligen och undertecknas av båda Parter för att vara giltiga. Vid ändringar av löpande karaktär som berör Uppdraget som exempelvis ändring av tidplan eller mindre budgetjusteringar, är det tillräckligt att ändringarna bekräftas via e-mail av Parternas respektive behöriga kontaktpersoner. 

13.3 Svensk lag ska tillämpas på detta avtal. Tvist i anledning av detta avtal, dess tolkning eller tillämpning ska slutligen avgöras genom allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.